Pućowanje a kolesowanje we Wjelećinje a wokolinje

Pućowanje

Hornjołužiske hory skića syć derje wutwarjenych pućowanskich šćežkow, na kotrychž móžeće sej wokolinu wotkrywać. Wućekńće stresej wšědneho dnja a dajće so wot rjanosće Hornjeje Łužicy ze swojimi wosebitosćemi, kaž charakteriskiskimi chěžemi ze stołom, zakuzłać.

W našej turistiskej informaciji dóstanjeće wšelake pućowanske karty za wokolinu a mnohe pomocliwe pokiwy.

Pumpotowa šćežka

Pumphut

Wotkryjće sej Wjelećinsku wokolinu na slědach Pumpota! Na dołhosći 17 km móžeće na našej Pumpotowej šćežce wšitko wo kuzłarskim mištrje Hornjeje Łužicy zhonić a so wot wokoliny “zakuzłać” dać. Žadyn strach, tež hdyž dotal wjele pućowali njejsće, móžeće čaru derje zmištrować. Cyłkowna čara rozrjaduje so do wosom wotrězkow a skići po puću přeco zaso składnosć k wodychnjenju. Na wosebje markěrowanych wuhladnišćach skići so Wam krasny pohlad na našu Hornju Łužicu. Bajowe tafle powědaja stawizny kołowokoło Pumpota a naša kóstkowa sćěna wobradźa wulkim a małym pućowarjam wjeselo. Je to jónkrótny wulět za cyłu swójbu, na kotrymž hodźi so tójšto wotkryć. A štó wě, snano jeho samo zetkaće – našeho Pumpota!

Download karty Pumpotoweje šćežki

 

Kolesowanje

Kak by było z kolesowarskej turu? Nic jenož pěši, tež z kolesom hodźi so Wjelećinska wokolina wotkryć.

Sćěhujće na přikład kolesowarskim šćežkam pódłu Sprjewje abo zeznajće zajimawosće wokolnych wsow na jónkrótnej palencowej čarje. A hdyž stej noze jónu sprócnej, wotpočńće w jednym z mnohich hosćencow, prjedy hač dźe dale.

Palencowa čara (Weinbrandroute)

Tura započina so w Šěrachowje, “parličce Hornjeje Łužicy”, a wjedźe přez Wjelećin, město palenca, kaž tež wysočiny wokoło Motydła wróćo do Šěrachowa.

Charakter čary:

- něhdźe 32 kilometrow
- přewažnje mało wobjězdźene dróhi, zdźěla kolesowarske šćežki –
  tež pódłu dróhi, zdźěla tež mało wobjězdźene wjesne dróhi
- srjedźnoćežke, přewažnje płone wotrězki a snadny postup, nahły postup mjez Naundorfom a Wjazońcu
- za wjetše dźěći

Download karty palencoweje čary